Kurzy a workshopy


FITMAMA fyziotréning - basic

Kurz pre ženy, ktoré začínajú s cvičením trochu neskôr ako po šestonedelí.
S prítomným dieťatkom !


Termín kurzu: od 14.3. 2019 do 11.4. 2019, štvrtok , 5 lekcií
Čas: o 12 hod.
Cena kurzu: 40,- eur
Je možné nahradiť si vynechanú lekciu v skupine stay fit aj počas alebo po skončení kurzu.
Miesto: RC Prešporkovo
              www.presporkovo.sk
Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Čo je FITMAMA fyziotréning?
Je to unikátny program pre ženy (hlavne ženy po pôrode ale aj ostatné ženy), ktorý je systematicky vytvorený tak, aby spĺňal všetky potrebné požiadavky regenerácia, rehabilitácie a udržiavaniu funkčnosti tela ženy. Každý cvik má svoje opodstatnenie. Cviky na seba vzájomne nadväzujú. Nie sú náročné a pri ich vykonávaní dochádza k "prebudeniu" nervových dráh, ktoré sú zodpovedné za správny pohyb v správnych svalových súhrach. Začína sa dýchaním, stredom tela, panvovým dnom a držaním tela. Nacvičujú sa jednotlivé pozície v ktorých dôjde najskôr k funkčnej integrácii (prepojeniu svalov a mozgu), potom sa pridáva dynamika, sila a nasleduje pretiahnutie svalov. Neskôr sa toto celé vkladá do situácií z bežného života (nosenie dieťatka, tlačenie kočíka, vynesenie nákupu hore schodmi...). 
Vedľajším produktom cvičebného programu je okrem funkčného tela pekne tvarovaná postava !
Na kurzoch je väčšinou príjemná priateľska atmosféra, pohoda a veselo : )))


Pre koho je kurz určený
  • Pre absolventky kurzu FITMAMA postnatal alebo workshopu FITMAMA postnatal intensiv
  •  Pre všetky ženy, ktoré chcú byť funkčné a zdravé
  •  Pre ženy, ktoré majú špecifický zdravotný problém (diastáza, panvové dno, inkontinencia, bolesť chrbtice, zlé držanie tela...) riešený individuálne ako doplnok k liečbe alebo náväznosť pre kvalitnejší živoť


Na čo je zameraný
•    Diastáza
•    Brucho
•    Panvové dno
•    Prepojenie dýchania, panvového dna a stredu tela
•    Zapojenie stredu tela v pohybe
•    Reedukáciu držania tela
•    Reedukácia držania tela v pohybe a zapojenie ostatných segmentov tela
•    Relaxáciu
•    Zvyšovanie kondície
BONUSOM JE PEKNE VYTVAROVANÁ POSTAVA !

Kurz trvá 5 týždňov v pravidelných 60 minutových stretnutiach.
Na začiatku kurzu prebieha vždy zoznámenie sa  a zhodnotenie stavu svojho pohybového aparátu pod odborným vedením.  Postupne precvičujeme celú zostavu FITMAMA fyziotréning pre ženy.  Začneme postupne vysvetlením princípu dýchania, prepojenia tela. Zameriame sa na riešenie diastázy, bruško, panvového dno, stabilitu panvy, reedukáciu držania tela prepojenie týchto častí a trénujeme. Po pochopení  základného princípu fungovania tela je možné vkladať si ho do denného života a „trénovať „ aj počas prechádzky, na ihrisku, pri domácich prácach, manipulácii s dieťatkom.  Dieťatko je pri cvičení prítomné. 
V priestoroch RC Prešporkovo je všetko prispôsobené deťom, nájdete tam, prebalovací pult, miesto na dojčenie, kuchynku s riadom a mikrovlnkou. Pre vás aj pre dieťa sú zabezpečené podložky, hračky, hrazdičky, perinky.

Organizačné pokyny:
•    prísť cca.15 minút pred začiatkom lekcie
•    pred lekciou je dobré nadojčiť dieťa
•    napiť sa
•    jesť naposledy 1 hodinu pred lekciou
•    mať dobrú podpornú podprsenku
•    pohodlné športové oblečenie
•    trénujeme bosé
•    pre dieťatko podložku (plienku, ľahkú deku)
•    k dispozícii sú podložky  a aj podložky a hračky a perinky  pre dieťatko
•    v priestoroch RC Prešporkovo je kuchynka s mikrovlnkou a prostredie prispôsobené pre mamu a dieťa

Prihláška
Všeobecné obchodné podmienky kurzov FITMAMA

1. Organizátorom kurzov je ProFyzio, s.r.o., Grösslingova 46, 811 09 Bratislava, IČO: 47478594.
2. V prípade, že je organizátorom kurzov niekto iný, platia Všeobecné podmienky organizátora
3. V prípade jednorazových vzdelávacích aktivít alebo workshopov, platia špecifické obchodné podmienky, o ktorých organizátor informuje záujemcov vopred
4. Prihlasujete sa cez on line formulár na www.fit-mama.sk
7. Platba za kurz sa platí prevodom na účet 5050032951/0900. Do poznámky je nevyhnutné uviesť meno, a názov kurzu  (napr. Salámová, FITMAMA po pôrode 12 30h.).
8. Platba pokrýva náklady na zabezpečenie miestnosti, honorár lektora, učebné materiály a pomôcky.
9. Stretnutia prebiehajú v stanovený čas a hodinu pod vedením kvalifikovaného lektora.
10. ProFyzio, s.r.o. si vyhradzuje právo počas kurzu zmeniť termín ako aj lektora stretnutia.
11. V prípade vynechania stretnutia zo strany ProFyzio, s.r.o. bude stanovený náhradný termín oznámený minimálne 1.týždeň vopred.
12. V prípade vynechania stretnutia klientom umožní ProFyzio, s.r.o. náhradu lekcie v inej skupine alebo na náhradnej hodine, ktorá bude po skončení kurzu.
13. V prípade vážnych zdravotných dôvodov môže klient odstúpiť z kurzu s vrátením alikvotnej čiastky z ceny kurzu.
14. V prípade, že klient absolvuje menej lekcií ako je polovica kurzu, bude mu po dohovore s lektorkou vrátených 50 % z celkovej ceny kurzu.
15. V prípade nástupu do už prebiehajúceho kurzu bude klientovi odpočítaná alikvotná čiastka z ceny kurzu.
16. ProFyzio, s.r.o. si vyhradzuje právo na dopĺňanie počtu klientov v kurze v prípade, že  sa počet klientov zníži pod minimálnu hranicu, ako aj právo na zrušenie kurzu a vrátenie alikvotnej čiastky klientom, prípadne zlúčenie s inou skupinou.
17. ProFyzio, s.r.o. môže odstúpiť od zmluvy: 1) z dôvodu naplnenia kurzu. 2) prednosť majú záujemcovia, ktorí uhradili príspevok na činnosť skôr; 3) ak nebola platba vykonaná ani po upozornení po skončení splatnosti.
18. Podpisom záväznej prihlášky dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníkazmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 7) súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár.
19. Za neplnoletých návštevníkov zodpovedá zákonný zástupca alebo ním poverený doprovod. ProFyzio, s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté v  priestoroch konania kurzov. ProFyzio, s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody, ani za zranenia, ku ktorým môže dôjsť počas pobytu návštevníka v  priestoroch konania sa kurzov alebo počas organizovaných akcií.
20. Počas dní pracovného pokoja a v dňoch školských prázdnin sa stretnutia nekonajú. Pokiaľ nie je dohodnuté inak.
21. Kurzu sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je inštruktor oprávnený zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.
22. Doporučený čas príchodu je 15 min pred začatím lekcie. Lekcia trvá pri kurzoch pre dojčatá 45 minút, pre deti od 1 roka 60 minút.
23. Čas pred lekciou a po lekcii môžu účastníci kurzov  tráviť v herni alebo v priestoroch RC PREŠPORKOVO bezplatne a neobmedzene v zmysle otváracích hodín. Môžu využiť bezplatný detský kútik, detské stoličky na kŕmenie, prebaľovacie pulty, mikrvlnnú rúru na ohrev stravy.  Pre deti sú k dispozícii hračky a knihy.
24. Dospelí a chodiace deti sa pri príchode prezujú do čistých prezuviek alebo vyzujú do ponožiek. Konzumovanie potravín je dovolené iba v priestoroch na to určených.
25. Cenné veci, veci určené na starostlivosť o dieťa a pitie si odporúčame zobrať do miestnosti, kde sa koná kurz. Za odložené veci neručíme.
26. Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch konania kurzu, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny inštruktora.


Organizátor kurzov: ProFyzio,s.r.o.,  Mgr. Zuzana Woleková, 0902406192
            
Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 2.10. 2017