Kurzy a workshopy


FITMAMA fyziotréning - stay fit

Kurz pre ženy, ktoré sa chcú udržať fit aj s väčšími deťmi alebo po nástupe do práce alebo chcú "zdrhnúť" od detí a vyživiť sa v kruhu žien pri niečom zmysluplnom.
Bez detičiek !


Termín kurzu: od 13.3. 2019 do 12.6. 2019, štvrtok , 12 stretnutí plus jedna náhradka po skončení kurzu
Čas: o 11 hod.
Cena kurzu: 72,- eur (možnosť zaplatiť po častiach)

Miesto: RC Prešporkovo
              www.presporkovo.sk
Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Čo je FITMAMA fyziotréning - stay fit?
Pravidelný tréning v súlade s kolom roka, ktorý rešpektujem ženské telo a jeho biorytmus. Zameraný je udržanie funkčnosti tela. Jednotlivé lekcie sú vytvorené podľa nálady v skupine a momentálnych potrieb žien. 
Tréningy sú pestré s variabilným obsahom a zameraním od najjemnejšej vedomej práce s telom po kruhový tréning s pomôckami. 
Po tréningu sa väčšinou "vyvenčíme" v lokálnej reštaurácii, aby sme sa vykecali  : )))

Pre koho je kurz určený
 • Pre absolventky kurzu FITMAMA postnatal, basic alebo workshopu FITMAMA postnatal intensiv alebo advance
 • Pre všetky ženy
 • Pre ženy po absolvovaní individuálnej fyzioterapie
   

  Organizačné pokyny:
  •    prísť cca.15 minút pred začiatkom lekcie (alebo dobehnúť s vyplazeným jazykom z roboty)
  •    jesť naposledy 1 hodinu pred lekciou
  •    mať dobrú podpornú podprsenku
  •    pohodlné športové oblečenie
  •    trénujeme bosé

  Prihláška
  Všeobecné obchodné podmienky kurzov FITMAMA
1. Organizátorom kurzov je ProFyzio, s.r.o., Grösslingova 46, 811 09 Bratislava, IČO: 47478594.
2. V prípade, že je organizátorom kurzov niekto iný, platia Všeobecné podmienky organizátora
3. V prípade jednorazových vzdelávacích aktivít alebo workshopov, platia špecifické obchodné podmienky, o ktorých organizátor informuje záujemcov vopred
4. Prihlasujete sa cez on line formulár na www.fit-mama.sk
7. Platba za kurz sa platí prevodom na účet 5050032951/0900. Do poznámky je nevyhnutné uviesť meno, a názov kurzu  (napr. Salámová, FITMAMA po pôrode 12 30h.).
8. Platba pokrýva náklady na zabezpečenie miestnosti, honorár lektora, učebné materiály a pomôcky.
9. Stretnutia prebiehajú v stanovený čas a hodinu pod vedením kvalifikovaného lektora.
10. ProFyzio, s.r.o. si vyhradzuje právo počas kurzu zmeniť termín ako aj lektora stretnutia.
11. V prípade vynechania stretnutia zo strany ProFyzio, s.r.o. bude stanovený náhradný termín oznámený minimálne 1.týždeň vopred.
12. V prípade vynechania stretnutia klientom umožní ProFyzio, s.r.o. náhradu lekcie v inej skupine alebo na náhradnej hodine, ktorá bude po skončení kurzu.
13. V prípade vážnych zdravotných dôvodov môže klient odstúpiť z kurzu s vrátením alikvotnej čiastky z ceny kurzu.
14. V prípade, že klient absolvuje menej lekcií ako je polovica kurzu, bude mu po dohovore s lektorkou vrátených 50 % z celkovej ceny kurzu.
15. V prípade nástupu do už prebiehajúceho kurzu bude klientovi odpočítaná alikvotná čiastka z ceny kurzu.
16. ProFyzio, s.r.o. si vyhradzuje právo na dopĺňanie počtu klientov v kurze v prípade, že  sa počet klientov zníži pod minimálnu hranicu, ako aj právo na zrušenie kurzu a vrátenie alikvotnej čiastky klientom, prípadne zlúčenie s inou skupinou.
17. ProFyzio, s.r.o. môže odstúpiť od zmluvy: 1) z dôvodu naplnenia kurzu. 2) prednosť majú záujemcovia, ktorí uhradili príspevok na činnosť skôr; 3) ak nebola platba vykonaná ani po upozornení po skončení splatnosti.
18. Podpisom záväznej prihlášky dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníkazmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 7) súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár.
19. Za neplnoletých návštevníkov zodpovedá zákonný zástupca alebo ním poverený doprovod. ProFyzio, s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté v  priestoroch konania kurzov. ProFyzio, s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody, ani za zranenia, ku ktorým môže dôjsť počas pobytu návštevníka v  priestoroch konania sa kurzov alebo počas organizovaných akcií.
20. Počas dní pracovného pokoja a v dňoch školských prázdnin sa stretnutia nekonajú. Pokiaľ nie je dohodnuté inak.
21. Kurzu sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je inštruktor oprávnený zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.
22. Doporučený čas príchodu je 15 min pred začatím lekcie. Lekcia trvá pri kurzoch pre dojčatá 45 minút, pre deti od 1 roka 60 minút.
23. Čas pred lekciou a po lekcii môžu účastníci kurzov  tráviť v herni alebo v priestoroch RC PREŠPORKOVO bezplatne a neobmedzene v zmysle otváracích hodín. Môžu využiť bezplatný detský kútik, detské stoličky na kŕmenie, prebaľovacie pulty, mikrvlnnú rúru na ohrev stravy.  Pre deti sú k dispozícii hračky a knihy.
24. Dospelí a chodiace deti sa pri príchode prezujú do čistých prezuviek alebo vyzujú do ponožiek. Konzumovanie potravín je dovolené iba v priestoroch na to určených.
25. Cenné veci, veci určené na starostlivosť o dieťa a pitie si odporúčame zobrať do miestnosti, kde sa koná kurz. Za odložené veci neručíme.
26. Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch konania kurzu, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny inštruktora.


Organizátor kurzov: ProFyzio,s.r.o.,  Mgr. Zuzana Woleková, 0902406192
            
Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 2.10. 2017