Úvod Fyziotréning Fyzioterapia Vzdelávanie O mne Cenník Testy Kontakt

B L O G

FYZIOTERAPIA, FYZIOTRÉNING a VZDELÁVANIE v ODBORE GYNEKOLÓGIE A PÔRODNÍCTVA

Fit-mama 2 - Prešporkovo

Od 19.9. 2017 do 21.11. 2017

Čas: 11:00 hod.

Cena kurzu: 70,- eur

NOVINKA - obrázková príloha s popisom cvikov

Fyziotréning

Copyright © 2015 fit-mama.sk. Všetky práva vyhradené.

Nepremeškajte príležitosť a dajte sa do formy po pôrode  pomocou najmodernejších metód fyzioterapie v súlade s vývojom vašeho dieťatka !!!


Fitmama fyziotréning je unikátny program:

• Pre ženy od prvého dňa po pôrode

• Pre včastnú regeneráciu, rehabiláciu a socializáciu

• Podľa najmodernejších metód fyzioterapie a medicínskych poznatkov

• S využitím princípov manipulácie a správneho nosenia dieťatka

• S prvkami rannej stimulácie

• Lekcie pod vedením skúsených lektorov

• Od 7,- eur týždenne


UKÁŽKOVÁ HODINA KU KURZU  ZDARMA!!!

„ukážkové hodiny sa konajú ako informačné stretnutie vždy pred začatím nového kurzu“

Aktuálne: 13.9.2016 v RC Prešporkovo, www.presporkovo.sk

Fyziotréning Fyziotréning Fyziotréning

Môžnosť vytvorenia privátnej skupiny !!!

Všeobecné podmienky kurzov fit-mama cvičenie

1. Organizátorom kurzov je ProFyzio, s.r.o., Grösslingova 46, 811 09 Bratislava, IČO: 47478594.

2. Platba za kurz sa platí prevodom na účet 5050032951/0900. Do poznámky je nevyhnutné uviesť meno, a názov kurzu  (napr. Salámová, safarištvrtok9).

3. Platba pokrýva náklady na zabezpečenie miestnosti, honorár lektora, učebné materiály a pomôcky.

4. Záväzne sa prihlasujete na kurz až po podpísaní záväznej prihlášky na prvej hodine kurzu.

5. V prípade, že sa rozhodnete v kurze nepokračovať platíte jednorazový vstup.

6. Stretnutia prebiehajú v stanovený čas a hodinu pod vedením kvalifikovaného lektora.

7. ProFyzio, s.r.o. si vyhradzuje právo počas kurzu zmeniť termín ako aj lektora stretnutia.

8. V prípade vynechania stretnutia zo strany ProFyzio, s.r.o. bude stanovený náhradný termín oznámený minimálne 1.týždeň vopred.

9. V prípade vynechania stretnutia klientom umožní ProFyzio, s.r.o. náhradu lekcie v inej skupine alebo na náhradnej hodine, ktorá bude po skončení kurzu.

10. V prípade vážnych zdravotných dôvodov môže klient odstúpiť z kurzu s vrátením alikvotnej čiastky z ceny kurzu.

11. V prípade, že klient absolvuje menej lekcií ako je polovica kurzu, bude mu po dohovore s lektorkou vrátených 50 % z celkovej ceny kurzu.

12. V prípade nástupu do už prebiehajúceho kurzu bude klientovi odpočítaná alikvotná čiastka z ceny kurzu.

13. ProFyzio, s.r.o. si vyhradzuje právo na dopĺňanie počtu klientov v kurze v prípade, že  sa počet klientov zníži pod minimálnu hranicu, ako aj právo na       zrušenie kurzu, prípadne zlúčenie s inou skupinou.

14. ProFyzio, s.r.o. môže odstúpiť od zmluvy: 1) z dôvodu naplnenia kurzu. 2) prednosť majú záujemcovia, ktorí uhradili príspevok na činnosť skôr; 3) ak       nebola platba vykonaná ani po upozornení po skončení splatnosti.

15. Za neplnoletých návštevníkov zodpovedá zákonný zástupca alebo ním poverený doprovod. ProFyzio, s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté v       priestoroch konania kurzov. ProFyzio, s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody, ani za zranenia, ku ktorým môže dôjsť počas pobytu návštevníka v       priestoroch konania sa kurzov alebo počas organizovaných akcií.

16. Počas dní pracovného pokoja a v dňoch školských prázdnin sa stretnutia nekonajú. Pokiaľ nie je dohodnuté inak.

17. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromaždené a spracované výlučne pre interné účely ProFyzio, s.r.o. a to v súlade so Zákonom 428/2002 Z.z. O       ochrane osobných údajov.

            


Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.4.2015

PRIHLÁŠKA

Fit-mama 1 - Prešporkovo

Od 26.9. 2017 do 28.11. 2017

Čas 11:00 hod.

Cena kurzu: 70,- eur

NOVINKA - obrázková príloha s popisom cvikov

Fit-mama 3 - Prešporkovo

Od 27.9. 2017 do 28.11. 2017

Čas 18:30 hod.

12 lekcií + náhradná lekcia po skončení kurzu

Cena kurzu: 70,- eur

Základ programu fitmama fyziotréning tvorí:

1. SKRÍNINGOVÁ POPȎRODNÁ DIAGNOSTIKA

2. POSTUPNÝ NÁCVIK KRÁTKYCH CVIČEBNÝCH ZOSTAV  

3. AKTUÁLNE  TEORETICKÉ MEDICÍNSKE POZNATKY V OBLASTI GYNEKOLÓGIE A PȎRODNÍCTVA

4. PRACOVNÁ ERGONÓMIA

5. MANIPULÁCIA S DIEŤATKOM A RANNÁ STIMULÁCIA

“S VYUŽITÍM POMȎCOK MONTESSORI a PRINCÍPOV EVI KIEDROŇOVEJ”


fit-mama fyziotréning sú podnetné, zmysluplné a zážitkové stretnutia, ktoré  komplexne podporujú  popôrodnú regeneráciu, rehabilitáciu a rozvoj matky spoločne
so svojim  dieťatkom  počas kritického obdobia po tehotenste a pôrode.  Prostredníctvom učenia a pravidelného tréningu  dochádza k  budovaniu nových nervových dráh v mozgu a efektínejšiemu používaniu tela, nadobúdaniu svalovej sily, kondície, nových pracovných, polohových a pohybových návykov pri starostlivosti o dieťa
a domácnosť a pomáha tak znížiť riziko rôznych  zdravotných  problémov (inkontinencia, diastáza, oslabené panvové dno, bolesti chrbtice…)

Celý program je v súlade s dieťatkom, jeho vývojom a potrebami.  Čítaj viac…